HİZMETLERİMİZ

Eğitim–Enve Akademi


Enerji Yöneticisi Eğitimi

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; kamu kurum ve kuruluşlarında, endüstriyel işletmelerde, organize sanayi bölgelerinde, elektrik üretim tesislerinde ve binalarda enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek kişilerin sertifikalandırılmasına yönelik "Enerji Yöneticisi" eğitimi düzenlenmektedir.

Enerji yöneticisi, endüstriyel tesis veya binalarda, enerji alanında tüm faaliyetleri ilgili kanun ve hükümlere uygun olarak yerine getiren kişidir.

Enerji yöneticisi sertifikası alacak kişilerin aşağıdaki yetkinliklere sahip olması hedeflenir.

Dünyadaki ve Türkiye’deki birincil enerji kaynakları, ikincil enerji türleri ve arz-talep gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Enerji tasarrufu ile enerji verimliliği arasındaki farkı ayırt edebilmek,

Enerji tasarruf potansiyelinin ne olduğunu ve nasıl tahmin edilebileceğini bilmek,

Ülke genelinde, sanayi sektörlerinde ve endüstriyel işletmelerde, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve trendlerini bilmek,

Enerji yönetimine ilişkin faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl raporlanacağını bilmek,

Enerji kullanan ekipmanların ve sistemlerin teknik özelliklerine, işletme ve bakım usullerine vakıf olmak, bunlardaki enerji kayıplarının ve verimsizliklerin nasıl oluşabileceğini, nasıl önlenebileceğini, nasıl ölçülebileceğini ve ölçümlerin nasıl yorumlanacağını bilmek,

Isının üretildiği, depolandığı ve taşındığı sistemlerde olabilecek kayıpları, ölçüm yollarını ve yalıtım önlemlerini bilmek,

Basit önlemlerle tasarruf sağlayabilecek iyi alışkanlıkları bilmek,

Verimli üretim proseslerini ve piyasadaki enerji kullanan verimli ürünleri teknik ve ekonomik özellikleri ile tanımak,

Enerji tasarrufunu sağlayabilecek veya enerji verimliliğini artırabilecek önemli harcama gerektiren önlemler için ön fizibiliteler hazırlayabilmek,

Etüt ve proje hazırlama metotları hakkında bilgi sahibi olmak.

Enerji yöneticisi eğitimleri aşağıdaki müfredat konularına uygun olarak yapılır.

Alternatif enerji kaynakları; enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler,

Enerji Verimliliği mevzuatı,

Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Yenilenebilir enerji kaynakları

Enerji tasarruf potansiyeli, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi, kavramlar hesaplama metotları, trendler

Enerji verimliliğini artırıcı önlemler

Enerji ve çevre (Çevre mevzuatı, Enerji – Çevre İlişkisi, Yakıt Özelliklerinin Hava Kalitesine Etkileri, Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Önlemler – Teknikler,

Emisyon Hesaplama Yöntemleri

Enerji yönetimi standardı

Enerji yöneticisinin görevleri (Hedef oluşturma, bilinçlendirme, planlama, izleme, veri toplama ve raporlama)

Etütlerin ve projelerin asgari standardı

Ölçüm teknikleri, cihaz ve ekipmanları

Ekonomik analiz yöntemleri

Fizibilite etütleri

Enerji ve kütle denklikleri (Temel kavramlar, Sankey diyagramı, formüller, psikrometrik diyagram, uygulamalı örnek)

Yakma tesisleri, yakıtlar ve yanma (Brülörler, Bacalar, Kazanlar, Verim Hesapları, Yakıtlar, Yakıtların Kalorifik Değerlerinin İyileştirilmesi, Yakıtların TEP Değerine Çevrilmesi, Baca Gazı Analizleri, Yanma Formülleri, Yanma Kontrolü ve İyileştirilmesi)

Buhar sistemleri (Kavramlar, Buhar tesisatları, Kondens geri kazanımı, Flaş buhar, Buhar kapanları, kayıp ve kaçaklar)

Isı yalıtımı (Hesaplama formülleri, yalıtım malzemeleri, uygun malzeme seçimi, endüstriyel tesislerde yalıtım, boru, vana ve flanşların yalıtımı, binalarda yalıtım, pencere ve camlar)

Endüstriyel fırınlar (Fırın tipleri, Fırınlarda enerji ve/veya kütle balansı, İşletme ve modernizasyon, Enerji verimliliği önlemleri)

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (Kavramlar, Binalarda ısıtma ve soğutma yükü hesabı ve projelendirme, kontrol sistemleri)

Basınçlı hava sistemleri (kompresörler, Kontrol sistemleri, dağıtım hatları, Basınçlı hava kalitesi, kayıp ve kaçaklar, atık ısı kullanımı)

Kurutma sistemleri (Kurutma Kavramı / Kurutma Prosesleri ve Uygulama Alanları, Psikrometrik hesaplamaları)

Atık ısı kullanımı (Atık Isı Kavramı, Atık Isı Odakları, Atık Isı Geri Kazanım ekipmanları ve Sistemleri ile Uygulama Alanları, Formüller hesaplamalar, Örnekler)

Pompa ve fan sistemleri (Pompa-fan eğrisi, cihaz verimleri, tesisat eğirisi, basınç kayıpları, debi-basınç kontrol yöntemleri, hidroforlar)

Soğutma

Elektrik enerjisi – kavramlar ve büyüklükler (akım, gerilim, güç ve güç faktörü vb.) 

Elektrik enerjisinde verimlilik (üretim, iletim, dağıtım, tüketim) ve talep tarafı yönetimi 

Elektrik enerjisinin ölçümü ve izlenmesi (elektrik, scada sistemleri vb.) 

Güç transformatörlerinin tipleri, kayıpları ve verimlilikleri 

Reaktif güç, güç faktörü ve kompansasyon uygulamaları, harmonikler ve filtreler 

Elektrik motorlarının tipleri, kayıpları, verimlilikleri ve yaygın kullanım alanları (fan, pompa, kompresör)

Değişken hız sürücüleri, soft starterler ve uygulama alanları 

Aydınlatmada elektrik enerjisinin verimli kullanılması (verimli armatür, kontrol sistemleri vb.)

Birleşik ısı- güç sistemleri (Kojenerasyon, trijenerasyon), tipleri ve verimlilikleri 

Verimli elektrikli ev aletleri ve ofis ekipmanları 

Otomasyon sistemleri

Uzman eğitmen kadrosuyla teorik bilgileri, uygulama deneyimleriyle harmanlayarak katılımcılara aktaran Enve Enerji, bugüne kadar 400’ün üzerinde mühendise enerji yöneticisi eğitimi vererek sertifika sahibi olmalarını sağlamıştır. Örgün veya uzaktan eğitim seçeneklerinden uygun olanı belirlemek ve kontenjanlar dolmadan eğitim grupları içerisinde yerinizi almak için bizimle temasa geçiniz.